Trung tâm Thông tin du lịch
Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Hà Giang
(TITC) – Trong 2 ngày từ 24 - 25/10/2016, tại thành phố Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức lớp tập huấn chế độ báo cáo thống kê du lịch cho các cán bộ làm công tác thống kê thuộc Sở VHTTDL, cán bộ phòng Văn hóa Thông tin các huyện và gần 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) hỗ trợ kỹ thuật, giới thiệu và hướng dẫn các nội dung liên quan.

Thống kê du lịch
Cùng với sự phát triển của ngành Du lịch, công tác thống kê du lịch được quan tâm hơn và đẩy mạnh.