Trung tâm Thông tin du lịch
Tổng cục Du lịch phát hành Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016
(TITC) – Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã hoàn thành biên soạn và cho ra mắt ấn phẩm Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016 với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Đồng Văn, Hà Giang
(TITC) – Trong 2 ngày từ 08 - 09/6/2017, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang đã tổ chức lớp tập huấn chế độ báo cáo thống kê du lịch cho các cán bộ làm công tác thống kê phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn và gần 50 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện với sự hỗ trợ kỹ thuật, giới thiệu và hướng dẫn các nội dung liên quan ...

Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Hà Giang
(TITC) – Trong 2 ngày từ 24 - 25/10/2016, tại thành phố Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức lớp tập huấn chế độ báo cáo thống kê du lịch cho các cán bộ làm công tác thống kê thuộc Sở VHTTDL, cán bộ phòng Văn hóa Thông tin các huyện và gần 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) hỗ trợ kỹ thuật, giới thiệu và hướng dẫn các nội dung liên quan.

Thống kê du lịch
Cùng với sự phát triển của ngành Du lịch, công tác thống kê du lịch được quan tâm hơn và đẩy mạnh.