Trung tâm Thông tin du lịch

Giới thiệu

Cập nhật: 08/08/2017

I. Chức năng

Theo Quyết định số 365/QĐ-TCDL ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch, thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong ngành du lịch và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch.

Tên giao dịch quốc tế: Tourism Information Technology Center

Tên viết tắt: TITC

Trụ sở Trung tâm Thông tin du lịch đặt tại TP. Hà Nội, chi nhánh Trung tâm tại miền Trung (TP. Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh).

II. Nhiệm vụ chính

1. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng và thẩm định các dự án phát triển mạng lưới thông tin, các dự án công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Du lịch. Tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn vận hành các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin từ các dự án thông tin, công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc của tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài bàn giao cho Tổng cục Du lịch.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan, xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia về du lịch; Tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch.

3. Xây dựng mô hình và mạng lưới hỗ trợ thông tin du lịch trong cả nước. Xây dựng hoặc tham  gia xây dựng và sản xuất các ẩn phẩm, vật phẩm để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Việt Nam theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia tổ chức thực hiện các sự kiện xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.

4. Làm đầu mối kết nối mạng thông tin của Tổng cục Du lịch với mạng thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan. Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động hệ thống mạng máy tính của Tổng cục Du lịch và các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

5. Trực tiếp quản lý, điều hành, duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử/ cổng thông tin điện tử, thư điện tử, các loại hình truyền thông khác, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin quảng bá xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch.

6. Thu thập, chọn lọc, xử lý, lưu trữ và phát triển các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong nước và thế giới liên quan đến du lịch để phục vụ cho công tác quản lý và phát triển du lịch.

7. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về công nghệ thông tin và truyền thông, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch.

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu: cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin, truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện một số dịch vụ công của ngành du lịch về thông tin và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi thông tin xúc tiến du lịch với tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức, phối hợp hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du lịch, xúc tiến du lịch, thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong ngành du lịch.

12. Tổ chức hoặc tham gia thực hiện đào tạo, phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức của Tổng cục Du lịch và đội ngũ làm công nghệ thông tin trong ngành du lịch theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.