Trung tâm Thông tin du lịch

THÀNH TỰU

Cập nhật: 08/08/2017

I. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể Lao động xuất sắc
 

Quyết định số 168/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2012

Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 21/QĐ-BVHTTDL ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2012

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 05/QĐ-BVHTTDL ngày 02/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2013

Tập thể Lao động xuất sắc
 

Quyết định số 4681/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2014

Tập thể Lao động xuất sắc
 

Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2015

Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 119/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2016

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 311/QĐ-BVHTTDL ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

 

 

II. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Quyết định số 712/QĐ-TCDL ngày 30/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

2011

Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Quyết định số 40/QĐ-TCDL ngày 17/01/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

2011

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 167/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 09/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ

2014

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 19/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch