Trung tâm Thông tin du lịch

Hướng dẫn nhận bản tin du lịch bản đầy đủ

Cập nhật: 06/04/2020
Hướng dẫn nhận bản tin du lịch bản đầy đủ

Để nhận tài liệu liệu chi tiết vui lòng gửi mail đến hòm thư contact@vietnamtourism.gov.vn với nội dung như sau:

+ Họ tên

+ Nghề nghiệp

+ Đơn vị công tác

+ Địa chỉ

+ Điện thoại

+ Email

+ Mục đích sử dụng

+ Đường dẫn bài viết giới thiệu tài liệu