Trung tâm Thông tin du lịch

Phòng Hệ thống thông tin

Cập nhật: 08/08/2017

1. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng, nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn về phát triển công nghệ thông tin của ngành du lịch; kế hoạch 5 năm, hàng năm, các dự án về công nghệ thông tin; đề xuất phương thức tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về thông tin, công nghệ thông tin, tin học hóa trong ngành Du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng phương án thẩm định các dự án phát triển mạng lưới thông tin, các dự án công nghệ thông tin của Tổng cục Du lịch; tiếp nhận quản lý, hướng dẫn vận hành các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin từ các dự án thông tin, công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài bàn giao cho Tổng cục Du lịch.

4. Làm đầu mối kết nối hệ thống mạng thông tin của Tổng cục Du lịch với mạng thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan. Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống mạng máy tính của Tổng cục Du lịch; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

5. Xây dựng, quản lý, khai thác các dịch vụ thông tin để phát triển trong thông tin điện tử (website) của Tổng cục Du lịch phục vụ cho việc quản lý và điều hành của Tổng cục Du lịch.

6. Tổ chức hoặc tham gia thực hiện đào tạo, phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức của Tổng cục Du lịch và đội ngũ làm công nghệ thông tin trong ngành du lịch theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.