Skip to content

Xúc tiến, quảng bá

Xúc tiến, quảng bá

Với chức năng thông tin, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch luôn đồng hành và hợp tác với các đơn vị trong các công

Xem tiếp