Skip to content

Giới thiệu

Phòng Tổ chức, Hành chính

1. Trình Giám đốc Trung tâm để trình Lãnh đạo Tổng cục Du lịch quyết định: công tác tổ chức; công tác nhân sự; đào tạo bồi dưỡng; số lượng biên chế; các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm thuộc quyển quản

Xem tiếp

Phòng Thông tin, Quảng bá

1. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng mô hình và mạng lưới hỗ trợ thông tin du lịch trong cả nước. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng và sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Việt

Xem tiếp

Lịch sử hình thành

Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, có trụ sở đặt tại Hà Nội và hai chi nhánh tại miền Trung (TP. Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh).Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị sự

Xem tiếp

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 1995 trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập quốc tế, với nhân lực mỏng, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn rất hạn chế, nhưng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã không

Xem tiếp

Phòng Hệ thống thông tin

1. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng, nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn về phát triển công nghệ thông tin của ngành du lịch; kế hoạch 5 năm, hàng năm, các dự án về công nghệ thông tin; đề xuất phương thức tổ

Xem tiếp

Phòng Kế hoạch, Tài chính

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về hoạt động của Trung tâm, về tài chính; phối hợp tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động tài chính của Trung tâm theo kế hoạch và quy định của pháp

Xem tiếp

Phòng Phát triển dịch vụ

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và chủ trì điều phối triển khai các hoạt động có thu theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án tạo lập và quảng bá thương hiệu Trung tâm Thông tin du lịch và tổ

Xem tiếp

Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng công nghệ

1. Làm đầu mối nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục Du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch.

2. Chủ trì và

Xem tiếp

Văn phòng Trung tâm Thông tin du lịch tại miền Trung

1. Tổ chức triển khai, thực hiện phát triển hoạt động của Trung tâm trên địa bàn đã được phân công.

2. Theo dõi, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh theo phân cấp của Giám đốc Trung tâm.

3. Tham gia thực hiện

Xem tiếp