Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Dịch vụ
  4. »
  5. Xây dựng ấn phẩm du lịch

Xây dựng ấn phẩm du lịch

Ấn phẩm du lịch được xem là phương tiện quan trọng được hầu hết các quốc gia sử dụng để giới thiệu, quảng bá du lịch, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho du khách. Là một trong những đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch có chức năng xây dựng hoặc tham gia xây dựng và sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam. Trung tâm đã xuất bản hoặc liên kết xuất bản hệ thống các ấn phẩm du lịch phong phú, đa dạng, bao gồm: sách hướng dẫn du lịch, tập gấp, sách mỏng, bưu ảnh về nhiều loại hình du lịch… với nhiều ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam và phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch.