Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Dịch vụ
  4. »
  5. Tư vấn thống kê du lịch

Tư vấn thống kê du lịch

Du lịch đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng ở Việt Nam thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế và nội địa đến đất nước hình chữ S xinh đẹp này. Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030 dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ về du lịch và công nhận tầm quan trọng của du lịch trong việc tạo ra việc làm và thu nhập của địa phương

Du lịch đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng ở Việt Nam thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế và nội địa đến đất nước hình chữ S xinh đẹp này. Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030 dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ về du lịch và công nhận tầm quan trọng của du lịch trong việc tạo ra việc làm và thu nhập của địa phương. Do đó, nhu cầu về số liệu thống kê du lịch của ngành du lịch Việt Nam càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một mặt, nó phản ánh hiện thực phát triển của ngành, mặt khác, nó góp phần cho việc nghiên cứu xu hướng phát triển, định hướng thị trường cũng như hoạch định chính sách phát triển của du lịch quốc gia.

Nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống số liệu thống kê tin cậy hàng năm, có tính so sánh với các số liệu thống kê du lịch của quốc tế, so sánh giữa các ngành trong quốc gia và sự phát triển du lịch giữa các địa phương, thống kê du lịch đã bước đầu tiếp cận theo phương pháp nghiên cứu hệ thống Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) được gần 100 quốc gia áp dụng theo khuyến nghị của Tổ chức du lịch thế giới.

Việt Nam đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và đang trong quá trình triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch của Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) vào thống kê du lịch Việt Nam, và xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch. Số liệu thống kê du lịch thu thập được từ UNWTO và các cơ quan thống kê nhà nước tại Việt Nam sẽ ngày càng đầy đủ, sẽ được phổ biến rộng rãi đến các cơ quan quản lý, tổ chức, cơ quan nghiên cứu, những cá nhân có nhu cầu để có được những bức tranh ngày càng rõ nét về du lịch Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch đã được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giao xây dựng và triển khai thực hiện một số đề án, dự án quan trọng về thống kê của Ngành. Tiếp nối đề án “Triển khai áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam”, một đề án có nội hàm kỹ thuật cao và có ý nghĩa rất quan trọng đặt nền móng hình thành hệ thống thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế cho ngành Du lịch Việt Nam; Trung tâm tiếp tục được giao thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch, triển khai áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch lộ trình 2013 – 2015, định hướng đến 2020”, một nhiệm vụ đột phá của Ngành.

Hệ thống chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho các đơn vị quản lý du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch (theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL) đã được ban hành nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong báo cáo hoạt động về du lịch tại các tỉnh, thành phố và đảm bảo thực hiện đúng lộ trình triển khai các chỉ tiêu thống kê du lịch theo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành (số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012). 

Việc triển khai thực hiện đề án này đã dần hình thành Hệ thống thông tin thống kê du lịch thống nhất, thông suốt trên toàn quốc. Qua đó, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê du lịch để đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình phát triển du lịch phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của ngành.

Với chức năng tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch, trong những năm qua, Trung tâm Thông tin du lịch đã tiến hành nhiều cuộc điều tra phục vụ thống kê du lịch và có nhiều kinh nghiệm trong công tác thống kê du lịch.

Nhằm nâng cao năng lực triển khai công tác thống kê du lịch và hỗ trợ các địa phương về việc thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, nhằm triển khai Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 27/2014/TT-BVHTTDL về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp du lịch và Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các cơ quan quản lý du lịch địa phương, Trung tâm đã và đang phối hợp với các địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch trong việc thực hiện:

– Xây dựng phương án điều tra khách du lịch (nội địa và quốc tế) tại các địa phương;

– Tập huấn thống kê du lịch (phương pháp luận về điều tra khách du lịch, sử dụng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch…);

– Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê du lịch;

– Điều tra xã hội học thống kê du lịch; nghiên cứu thị trường…

– Xây dựng các báo cáo thống kê du lịch;

– Nghiên cứu triển khai thực hiện thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch của Tổ chức du lịch thế giới.