Skip to content

Cung cấp thông tin du lịch

Cung cấp thông tin du lịch

Với vai trò là một đơn vị thông tin của ngành Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia với nội dung thông tin, hình ảnh bao phủ hầu hết các điểm đến du lịch trên

Xem tiếp