Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến chế độ báo cáo thống kê của Bộ VHTTDL gồm nội dung chế độ báo cáo thống kê; lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Chế độ báo cáo thống kê quy định danh mục báo cáo, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo nhằm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bao gồm: Danh mục và hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại Phụ lục I và Hướng dẫn, giải thích cách ghi biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại Phụ lục II.

Kỳ báo cáo thống kê gồm báo cáo quý, năm và báo cáo đột xuất được ghi ở từng biểu mẫu thống kê (dưới tên biểu báo cáo) và được tính theo ngày dương lịch.

Theo đó, báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó. Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12. Báo cáo đột xuất được thực hiện phục vụ các yêu cầu về quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đơn vị có thể gửi báo cáo thông qua văn bản giấy có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc thông qua hệ thống văn bản điện tử được thể hiện dưới hai hình thức là định dạng file pdf của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Trong lĩnh vực du lịch, có các biểu thống kê về số lượt khách du lịch nội địa; Chi tiêu của khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài; Tổng thu từ khách du lịch; Nhân lực ngành du lịch; Đóng góp của du lịch vào tổng sản phẩm trong nước; Đầu tư công cho marketing du lịch; Công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu trú du lịch; Số lượt khách do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ; Số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; Số hướng dẫn viên du lịch; Số cơ sở lưu trú du lịch; Số buồng của cơ sở lưu trú du lịch; Số điểm du lịch; Số khu du lịch.

Vụ Kế hoạch, Tài chính của Bộ VHTTDL có trách nhiệm tổng hợp thông tin thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện công bố theo quy định của Luật Thống kê và các quy định về chế độ bảo mật thông tin của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thu thập, xây dựng biểu mẫu và gửi báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác về nội dung và đúng thời hạn theo kỳ báo cáo được quy định tại Thông tư này. Đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê; tăng cường tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu thống kê với các hệ thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Trung tâm Thông tin du lịch