Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Cần đẩy mạnh công tác thống kê du lịch phục…

Cần đẩy mạnh công tác thống kê du lịch phục vụ mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cơ sở dữ liệu thống kê du lịch do Trung tâm Thông tin du lịch xây dựng, duy trì cập nhật, trong đó tích hợp phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch các cấp

Đề án được xây dựng theo Khung khuyến nghị về Tài khoản vệ tinh du lịch của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), có tính thống nhất và có thể so sánh giữa các quốc gia, địa phương và khu vực. Đây là cơ sở cho việc xây dựng hệ thống thống kê du lịch ở Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với những kết quả khả quan từ đề án nền móng này, ngày 26/7/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2769/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 252/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, giao Tổng cục Du lịch xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch  và Chương trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch. Tập trung triển khai Kế hoạch này, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác thống kê du lịch những năm qua.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch, chế độ báo cáo thống kê du lịch

Năm 2012, Trung tâm Thông tin du lịch cùng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cùng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012.

Theo đó lĩnh vực du lịch có 4 nhóm chỉ tiêu: nhóm chỉ tiêu phản ánh vai trò của ngành du lịch (trong đó có chỉ tiêu tổng thu từ khách du lịch), nhóm chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh du lịch, nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động của ngành du lịch và nhóm chỉ tiêu phản ánh về hoạt động đầu tư, phát triển du lịch.

Tiếp đó, năm 2014, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp từ cơ sở đến Trung ương được xây dựng và áp dụng trong toàn ngành du lịch theo các Thông tư số 25, 26, 27/2014/TT-BVHTTDL do Bộ VHTTDL ban hành.

Với việc ra đời hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch và chế độ báo cáo thống kê du lịch, hệ thống dữ liệu thống kê ngành du lịch từ Trung ương đến cơ sở được hình thành, giúp các cấp lãnh đạo nắm bắt diễn biến những chỉ tiêu du lịch quan trọng, tạo cơ sở hoạch định chính sách và chỉ đạo điều hành trong ngành.

Tổ chức điều tra, khảo sát thông tin thống kê du lịch

Nhằm để thu thập thông tin về đặc điểm và chi tiêu của khách du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã định kỳ tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát với sự phối hợp và thẩm định của Tổng cục Thống kê. Kết quả các cuộc điều tra, khảo sát thông tin khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thông tin khách du lịch nội địa và thông tin khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Đây là cơ sở để hoàn thiện hệ thống dữ liệu thống kê, phục vụ tính tổng thu từ khách du lịch, từ đó tính toán đóng góp của ngành du lịch trong GDP cả nước theo phương pháp Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê du lịch

Năm 2015, Tổng cục Du lịch đã giao Trung tâm Thông tin du lịch xây dựng phần mềm nhận – gửi báo cáo thống kê du lịch, tổ chức phổ biến đến các địa phương và doanh nghiệp. Với phần mềm này, việc nhận, gửi, tổng hợp báo cáo thống kê du lịch từ cơ sở lên Trung ương được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều.

Với việc xây dựng phần mềm báo cáo thống kê du lịch, sự tiện ích và hiện đại của công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong tất cả các khâu của quy trình thống kê, tin học hóa việc thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê du lịch trong toàn ngành.

Phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch

Giảng viên là cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch giới thiệu với các học viên tại Nghệ An về Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở (Ảnh: TITC)

Toàn cảnh lớp tập huấn (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch thường xuyên được Lãnh đạo Tổng cục Du lịch giao phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Tổng cục Du lịch triển khai phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho các địa phương và doanh nghiệp. Những năm qua, việc phổ biến, tập huấn về công tác thống kê du lịch tập trung vào thống nhất về khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu cơ bản của thống kê du lịch; tiêu chí báo cáo thống kê định kỳ; phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê và tập huấn phương pháp tổ chức điều tra khách tại địa phương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê du lịch và biên soạn ấn phẩm thống kê du lịch

Một số ấn phẩm thống kê du lịch do Trung tâm Thông tin du lịch biên soạn, phát hành

Trải qua quá trình triển khai công tác thống kê du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã thiết lập cơ sở dữ liệu thống kê du lịch có thể chia sẻ, tổng hợp, đồng thời biên soạn các ấn phẩm về kết quả điều tra khách du lịch, báo cáo tài khoản vệ tinh du lịch và báo cáo thường niên du lịch Việt Nam.

Những ấn phẩm này đã góp phần hình thành bộ tài liệu thống kê du lịch chính thức của Tổng cục Du lịch, được xuất bản và phổ biến rộng rãi bằng cả ngôn ngữ nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là nguồn thông tin tin cậy, khoa học, tạo thành chuỗi thông tin và số liệu phục vụ hữu ích cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về du lịch.

Công tác thống kê du lịch cần tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nghị quyết 103/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã nêu rõ nhiệm vụ “Bổ sung, hoàn thiện công tác thống kê du lịch để xác định rõ vị trí ngành du lịch trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân và của các địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch”. Trong thời gian tới, công tác thống kê du lịch cần tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, góp phần phục vụ hiệu quả công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo điều hành phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong đó, điều quan trọng là cần xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển công tác thống kê du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong tình hình mới. Tập trung đề xuất sửa đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch, chế độ báo cáo thống kê trong lĩnh vực du lịch phù hợp với pháp luật hiện hành về thống kê và du lịch. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các công cụ, phương pháp, kinh nghiệm triển khai thống kê du lịch trên thế giới, hoàn thiện hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam. Xác định ngày càng đầy đủ đóng góp của du lịch trong nền kinh tế thông qua các tác động trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê du lịch, xây dựng hệ thống thông tin thống kê du lịch tích hợp tập trung, nâng cấp và phát triển các ứng dụng thông minh phục vụ báo cáo thống kê tự động liên thông từ các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch đến các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đồng thời tìm giải pháp kết nối dữ liệu giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực liên quan.Tiếp tục tuyền truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác thống kê du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch