Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. »
  5. Văn phòng Trung tâm Thông tin du lịch tại miền…

Văn phòng Trung tâm Thông tin du lịch tại miền Trung

1. Tổ chức triển khai, thực hiện phát triển hoạt động của Trung tâm trên địa bàn đã được phân công.

2. Theo dõi, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh theo phân cấp của Giám đốc Trung tâm.

3. Tham gia thực hiện một số dịch vụ về thông tin, về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia thu thập, chỉnh lý thông tin, tư liệu về du lịch trên địa bàn được phân công.

5. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.