Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ luôn được Trung tâm chú trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ và khả năng tiếp cận với xu thế công nghệ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được thực hiện, có tính khả thi và hiệu quả thực tiễn cao, đó là:

– Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và định hướng thị trường du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

– Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thông tin vào cải tiến công việc hành chính tại Cơ quan Tổng cục Du lịch.

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống phương tiện thiết kế tự động trang web trên Internet phục vụ quản lý và phát triển du lịch.

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện xây dựng các sản phẩm thông tin trên đĩa CD-ROM

– Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp của Tổng cục Du lịch

– Nghiên cứu xây dựng môi trường quản lý, hoạt động trên mạng Intranet nhằm hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về Du lịch

– Nghiên cứu công nghệ và các giải pháp phục vụ cho việc xây dựng và khai thác kho dữ liệu điện tử dạng bản đồ và lược đồ trong công tác thông tin và tuyên truyền quảng bá du lịch.

– Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trước những thách thức khoa học công nghệ hiện nay.

– Nghiên cứu sự tương thích của máy PC và máy MAC đối với các sản phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch.

– Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp thông tin điểm du lịch của Việt Nam trên Internet, ứng dụng tại điểm du lịch Quảng Ninh.

– Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu động về hướng dẫn viên du lịch quốc tế của Việt Nam.

– Nghiên cứu xây dựng nâng cấp phần mềm phục vụ công tác tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch

– Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử văn hoá đền Hùng, Phú Thọ (*)

– Nghiên cứu mã nguồn mở và giải pháp ứng dụng trong hoạt động của ngành Du lịch.

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu Hướng  dẫn viên Du lịch Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý

– Nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch Việt Nam phục vụ cho mục đích tra cứu các dữ liệu cơ bản về du lịch

– Nghiên cứu ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số giữa cơ quan Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc, một số cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp Tỉnh

– Nghiên cứu đánh giá thực trạng, định hướng xây dựng Chiến lược phát triển CNTT trong ngành Du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

– Nghiên cứu ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số trong ngành Du lịch (giai đoạn 2)

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê trong ngành du lịch

– Nghiên cứu áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) tại Việt Nam

– Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm Trung tâm Hỗ trợ thông tin du lịch

– Nghiên cứu nhu cầu về thông tin du lịch để xây dựng một số ấn phẩm phục vụ tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam, xây dựng sản phẩm thử nghiệm giới thiệu Du lịch Hà Nội.