Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Ngày 11/2 sẽ ra mắt phiên bản mới Tài liệu…

Ngày 11/2 sẽ ra mắt phiên bản mới Tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch”

Trong thời gian qua, ngành du lịch đã có rất nhiều nỗ lực triển khai hoạt động chuyển đổi số nhằm thích ứng với bối cảnh tình hình mới và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, chúng ta cũng chứng kiến tình trạng phát triển manh mún, “trăm hoa đua nở”, khó hình thành một hệ sinh thái chung đồng bộ.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch sẽ cho ra mắt phiên bản mới Tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch với chủ đề “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động”.

Tài liệu có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra một khung hướng dẫn chung trong toàn ngành, trong đó có các giải pháp tổng thể và các bước đi cụ thể để triển khai chuyển đổi số hoạt động du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch