Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. »
  5. Phòng Kế hoạch, Tài chính

Phòng Kế hoạch, Tài chính

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về hoạt động của Trung tâm, về tài chính; phối hợp tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động tài chính của Trung tâm theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

2. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện, quản lý và tổng hợp báo cáo kinh phí hoạt động của Trung tâm khi được các cơ quan có thẩm quyển cấp trên phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

4. Tổ chức, quản lý, thực hiện công tác tài chính, kế toán theo quy định đối với toàn bộ kinh phí hoạt động của Trung tâm từ các nguồn. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.