Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. »
  5. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng công nghệ

Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng công nghệ

1. Làm đầu mối nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục Du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch.

2. Chủ trì và phối hợp tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia.

3. Tổ chức thu thập, chọn lọc, xử lý, lưu trữ và phát triển các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong nước và thế giới liên quan đến du lịch để phục vụ cho công tác quản lý và phát triển du lịch.

4. Thực hiện một số dịch vụ công của ngành Du lịch về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật. Thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

5. Tổ chức và tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về công nghệ thông tin; phổ biến, trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Du lịch.

6. Tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, ứng dụng công nghệ thông tin với tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài theoo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.