Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. »
  5. Phòng Phát triển dịch vụ

Phòng Phát triển dịch vụ

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và chủ trì điều phối triển khai các hoạt động có thu theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án tạo lập và quảng bá thương hiệu Trung tâm Thông tin du lịch và tổ chức thực hiện.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan hệ công chúng trong khuôn khổ chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động có thu của Trung tâm Thông tin du lịch.

4. Làm đầu mối tổng hợp và điều phối thực hiện các phương án cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho các đối tác liên quan trong lĩnh vực du lịch.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án/kế hoạch/chương trình điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thống kê du lịch, phân tích, báo cáo tổng hợp và phổ biến các thông tin thống kê theo kế hoạch triển khai áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.