Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. »
  5. Phòng Thông tin, Quảng bá

Phòng Thông tin, Quảng bá

1. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng mô hình và mạng lưới hỗ trợ thông tin du lịch trong cả nước. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng và sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Việt Nam theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia tổ chức thực hiện các sự kiện xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài theo kế hoạch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

2. Trực tiếp quản lý, điều hành, duy trì hoạt động của cá trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử, thư điện tử, các loại hình truyền thông khác, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin quảng bá xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ thông tin du lịch phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, trao đổi thông tin xúc tiến du lịch với tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức và tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về thông tin; phổ biến, trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin trong ngành Du lịch.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.