Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. »
  5. Phòng Tổ chức, Hành chính

Phòng Tổ chức, Hành chính

1. Trình Giám đốc Trung tâm để trình Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam quyết định: công tác tổ chức; công tác nhân sự; đào tạo bồi dưỡng; số lượng biên chế; các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm thuộc quyển quản lý của Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam.

2. Trình Giám đốc Trung tâm quyết định: nội quy, quy định của Trung tâm về công tác tổ chức; công tác nhân sự; các chế độ, chính sách khác đối với viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp.

3. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng; quản lý hồ sơ cán bộ; theo dõi số lượng, chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp.

4. Thực hiện công tác văn thư; quản lý, bảo quản và tra cứu tài liệu lưu trữ của Trung tâm; quản lý việc sao chụp, nhân bản văn bản, tài liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành của Trung tâm. Quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý, thực hiện phát hành các sản phẩm của Trung tâm; mua sắm vật tư, văn phòng phẩm. Quản lý công tác bảo vệ, an ninh trật tự; công tác phòng chống cháy nổ; vệ sinh ở Trung tâm.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.