Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Ấn phẩm du lịch
  4. »
  5. Sách mỏng, tập gấp về du lịch

Sách mỏng, tập gấp về du lịch

Cùng với các hoạt động quảng bá trên Internet, xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua các ấn phẩm truyền thống cũng có vai trò quan trọng, là cầu nối thông tin giữa du khách với điểm đến. Nhiều tập gấp, sách mỏng với nhiều ngôn ngữ khác nhau đã được Trung tâm Thông tin du lịch xuất bản để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam tại các sự kiện, hội chợ, hội thảo, roadshow như:

Sách mỏng: Giới thiệu du lịch Việt Nam;

Các tập gấp: Du lịch biển; Ẩm thực; Di sản thế giới ở Việt Nam; Du lịch sinh thái; Du lịch MICE; Du lịch Làng nghề; Du lịch Gôn…