Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Thống kê du lịch

Thống kê du lịch

Cùng với sự phát triển của ngành Du lịch, công tác thống kê du lịch được quan tâm hơn và đẩy mạnh.

Với chức năng tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch, trong những năm qua, Trung tâm Thông tin du lịch đã tiến hành một số cuộc điều tra phục vụ thống kê du lịch đồng thời xây dựng và triển khai Đề án “Áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam”. Đây là một đề án khó, có nội hàm kỹ thuật cao và có ý nghĩa rất quan trọng, đặt nền móng hình thành hệ thống thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế cho ngành Du lịch Việt Nam; đáp ứng nhu cầu cấp thiết về số liệu thống kê du lịch phản ảnh hiện thực phát triển của Ngành, và quan trọng hơn là góp phần cho việc nghiên cứu xu hướng phát triển, định hướng thị trường, hoạch định chính sách phát triển của du lịch quốc gia.
Các nhiệm vụ thống kê du lịch
– Tổng hợp kết quả điều tra khách du lịch quốc tế (thử nghiệm) (năm 1999).
– Điều tra chi tiêu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là cuộc điều tra chi tiêu đầu tiên với quy mô lớn được Trung tâm thực hiện tại các cửa khẩu đường không (năm 2004) và các cửa khẩu đường bộ và đường biển (năm 2005).
– Điều tra chi tiêu khách du lịch nội địa (năm 2006, 2007) là cuộc điều tra chi tiêu đầu tiên được Trung tâm thực hiện tại 12 đô thị, thành phố du lịch và 5 điểm văn hóa du lịch.
– Đề án Triển khai áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam (năm 2009, 2010) xác định các điều kiện cần và đủ để áp dụng hệ thống Tài khoản vệ tinh du lịch trong điều kiện Việt Nam, đề xuất lộ trình áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch, xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành du lịch tương thích với quốc tế (Tài khoản vệ tinh du lịch theo hướng dẫn của UNWTO), phù hợp với quốc gia (Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia) và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý điều hành.
– Kế hoạch tổng thể “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thống kê du lịch, triển khai áp dụng mô hình Tài khoản vệ tinh du lịch lộ trình 2013 – 2015, định hướng 2020” được thực hiện trong năm 2012.
– Xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình Tài khoản vệ tinh du lịch (năm 2012) nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy thống kê du lịch và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thống kê du lịch, đề xuất chế độ báo cáo thống kê du lịch định kỳ.
– Xây dựng hệ thống chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho các đơn vị quản lý du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch, tổ chức 7 buổi hội thảo xin ý kiến trực tiếp tại 07 địa phương có du lịch phát triển và 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đó (năm 2013).
– Điều tra khách du lịch nội địa tại 26 tỉnh/thành phố (52 khu, điểm du lịch) về đặc điểm và các khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch nội địa, làm cơ sở phân loại khách đồng thời xác đinh phương pháp luận tính các chỉ tiêu kinh tế của khách du lịch nội địa (trên phạm vi quốc gia) tiến tới hoàn thiện biên soạn số liệu khách du lịch nội địa theo khuyến nghị UNWTO thực hiện Tài khoản vệ tinh du lịch (năm 2013, 2014).
– Điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tại các cửa khẩu quốc tế: 3 đường không, 2 đường bộ và 2 đường biển về đặc điểm và các khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, làm cơ sở phân loại khách, bổ sung số liệu cho việc tính toán suy rộng tổng thu của hoạt động du lịch; tiến tới hoàn thiện biên soạn số liệu khách du lịch quốc tế theo khuyến nghị UNWTO thực hiện Tài khoản vệ tinh du lịch (năm 2014).
– Phổ biến, tập huấn chế độ báo cáo thống kê du lịch về khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu cơ bản của du lịch đến toàn bộ cơ quan quản lý du lịch từ Trung ương đến địa phương, về các tiêu chí báo cáo thống kê định kỳ, các mẫu biểu và cách ghi biểu đối với các cơ quan quản lý du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch (năm 2015).
– Điều tra khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài thu thập thông tin về đặc điểm và các khoản chi tiêu chủ yếu trong nước trước và sau chuyến đi của khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài, làm cơ sở phân loại khách và kết hợp với nguồn thông tin hiện có, bổ sung số liệu cho việc tính toán suy rộng tổng thu của hoạt động du lịch; tiến tới hoàn thiện biên soạn số liệu khách du lịch quốc tế theo khuyến nghị UNWTO thực hiện Tài khoản vệ tinh du lịch (năm 2015).