Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch…

Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Đồng Văn, Hà Giang

Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Đồng Văn, Hà Giang

Nội dung tập huấn bao gồm:
1. Khái niệm, phương pháp tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu về du lịch (Những điểm khác so với phương pháp tổng hợp truyền thống);
2. Giới thiệu chế độ báo cáo thống kê du lịch (Thông tư 26,27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014). Đối tượng, kỳ báo cáo, biểu mẫu và giải thích biểu mẫu;
3. Phương pháp luận tổ chức điều tra khách du lịch tại địa phương (khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa);
4. Hướng dẫn phương pháp ghi biểu và tổng hợp số liệu báo cáo;
5. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch” dành cho phòng Văn hóa – Thông tin huyện và các doanh nghiệp du lịch (theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL).
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe trình bày các nội dung tổng quan liên quan đến công tác thống kê du lịch tại địa phương và các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn thực hành nhập và gửi báo cáo trên hệ thống và tổng hợp số liệu thống kê định kỳ theo số liệu thực tế tại địa phương.
Chương trình tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch tại địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong công tác báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của nhà nước, tiến tới đánh giá đúng và đủ đóng góp của du lịch vào nền kinh tế địa phương.

Phương Anh