Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch…

Tổ chức phổ biến, tập huấn thống kê du lịch tại Hà Giang

Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch giới thiệu về khái niệm, phương pháp tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu về du lịch; Phương pháp luận tổ chức điều tra khách du lịch tại địa phương; Phổ biến và hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL; Giới thiệu phương pháp luận tổ chức điều tra khách du lịch tại địa phương (khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa)

Cùng với đó, cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch sẽ hướng dẫn các học viên thực hành nhập và gửi báo cáo trên hệ thống và tổng hợp số liệu thống kê định kỳ theo số liệu thực tế tại địa phương.

Chương trình tập huấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch, chuẩn hóa chế độ báo cáo, phương pháp điều tra, tiến tới đánh giá đúng và đủ đóng góp của du lịch vào nền kinh tế địa phương.