Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Đo lường du lịch bền vững – Kêu gọi hành…

Đo lường du lịch bền vững – Kêu gọi hành động (Quý I – II)

Phát triển du lịch bền vững là một định hướng chiến lược của du lịch toàn cầu. Sự phát triển bền vững của du lịch đã góp phần quan trọng vào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Trong những năm qua, ngành Du lịch thế giới không ngừng tăng trưởng, đã chứng tỏ vai trò là một ngành quan trọng, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu. Việc áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch đã cho phép tính toán, xác định đóng góp trên khía cạnh kinh tế của du lịch đối với các ngành kinh tế khác và trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, du lịch có tác động rộng hơn như thế. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, du lịch cần được đo lường ở cả 3 trụ cột gồm: kinh tế, xã hội và môi trường. Để đo lường những tác động đa chiều của du lịch, Tổ chức Du lịch thế giới với sự hỗ trợ của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã khởi động quá trình xây dựng Khung thống kê về Đo lường du lịch bền vững. Vào tháng 6/2017, tại thủ đô Manila, Phi-líp-pin, Tổ chức Du lịch thế giới đã tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Thống kê du lịch. Hội nghị đã thông qua Báo cáo “Đo lường du lịch bền vững – Kêu gọi hành động” (Measuring Sustainable Tourism – A Call for Acion) để đệ trình lên phiên họp lần thứ 22 Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức ở Thành Đô, Trung Quốc vào tháng 9/2017. Với bối cảnh đó, Trung tâm Thông tin du lịch lựa chọn dịch tài liệu Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin cập nhật về định hướng chiến lược của ngành Du lịch thế giới trong việc xây dựng Khung thống kê về Đo lường du lịch bền vững. Đây là một định hướng đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác thống kê du lịch thế giới nhằm đo lường, đánh giá một cách toàn diện những tác động của du lịch thay vì chỉ trên khía cạnh kinh tế. Đồng thời, Trung tâm cũng giới thiệu tài liệu của Tổ chức Du lịch thế giới “Du lịch và Các mục tiêu phát triển bền vững – Hành trình đến năm 2030” (Tourism and Sustainable Development Goals – Journey to 2030) để giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa du lịch và chương trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ