Skip to content

Nghiên cứu khoa hoc

Hoạt động Nghiên cứu khoa học

(TITC) Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ luôn được Trung tâm chú trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ và khả năng tiếp cận với xu thế công nghệ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được thực hiện, có tính

Xem tiếp